När du använder CSS för att formatera en sida kan du infoga CSS-formateringen på tre sätt:

 1. Extern CSS-mall
  en extern CSS-mall som kopplas till dokumentet
 2. I dokumentet
  i dokumentets huvud head-taggen
 3. Direkt i element)
  i elementet där CSS-formateringen ska utföras

Extern CSS-mall

Det här är den vanligaste användningen av CSS där ett externt dokument som innehåller formateringen kopplas till alla de sidor som ska tillämpa formatet. Namnet på CSS-mallen måste ha filtilläget .css och namnet på mallen i exemplet nedan är "mall.css". Den här metoden är mest effektiv, om formateringen ska ändras behöver du bara göra det i ett enda mall-dokument. Här uppfylls målet med att separera innehåll och struktur i dokumenten. Så här kan koden för sidorna som kopplas till mallen se ut:

Exempel på referens till extern stilmall
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title> Sidans namn </title> 
  <link href="mall.css" rel="stylesheet">
 </head>
 <body>
  <h2>En rubrik, yay!</h2>
 </body>
</html>

Du kan koppla flera externa CSS-mallar till samma dokument. Om samma selektorer förekommer i båda mallarna men med olika formatering gäller den mall som angivits senast i radvis ordning. I exemplet nedan gäller alltså "mall2.css" före "mall.css":

Exempel på ett html-dokument med referenser till flera stilmallar
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title> Sidans namn </title> 
  <link href="mall.css" rel="stylesheet">
  <link href="en_till_mall.css" rel="stylesheet">
 </head>
 <body>
  <h2>En rubrik, yay!</h2>
 </body>
</html>

I dokumentet

CSS-formatering angiven direkt i dokumentet kan användas när vissa sidor ska avvika från huvudmallens formatering. Den här metoden är inte lika effektiv som att använda en extern CSS-mall. Om formateringen ska ändras måste det utföras i varje dokument som använder formateringen. Här formateras rubriken direkt i dokumentet:

Exempel på ett html-dokument med css definierad direkt i HEAD
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title> Sidans namn </title> 
  <style type="text/css">
   h2 { font-size: 24px; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h2>En rubrik, yay!</h2>
 </body>
</html>

Direkt i elementet som ska formateras

Den här metoden är minst effektiv och här uppfylls inte målet med att separera innehåll och struktur i dokumenten. CSS-formateringen anges i anslutning till de elementsom ska formateras. När formatet ska användas i ett nytt elememnt måste CSS-koden anges på nytt och det innebär att sidorna innehåller mycket kod och tar längre tid att laddas i webbläsaren. Så här kan koden se ut när rubriken formateras direkt i elementet:

Exempel på ett html-dokument med css definierad i ett element (även kallat: inline)
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title> Sidans namn </title> 
 </head>
 <body>
  <h2 style="font-size:24px;">En rubrik, yay!</h2>
 </body>
</html>

Prioriteringsordningen av formateringen är följande:

 1. HTML-formatering
 2. CSS-kod i element eller avsnitt där formateringen ska tillämpas
 3. CSS-kod i dokumentet
 4. CSS i extern mall

Detta innebär att du kan börja formateringen i en extern CSS-mall som du kopplar till dina dokument. Vill du sedan ange avvikande format lokalt i ett dokument formaterar du CSS direkt i dokumentet (gäller då före den externa CSS-mallen). Om någon del av dokumentet ska avvika från övrig CSS-formatering anger du detta direkt i avsnittet/objektet (gäller då före både CSS i dokumentets HEAD och CSS i en extern CSS-mall)

Det här kapitlet är en del av en den interaktiva och pragmatiska höghastighetsguiden till webbutveckling — HTMLHunden. Använd knapparna nedan för att läsa vidare eller navigera till innehållsförteckningen.